Uslovi korišćenja

Dobrodošli na internet prezentaciju Poliklinike Filipović,

Molimo vas da pročitate ove Uslove korišćenja internet prezentacije Poliklinike kako biste bili upoznati sa pravima i obavezama koja proističu između vas kao Korisnika internet prezentacije i Poliklinike kao vlasnika pružaoca usluge.

Ovaj ugovor kao Opšti uslovi korišćenja zaključen je između: POLIKLINIKE FILIPOVIĆ sa sjedištem u Podgorici, ul. Bul. Ivana Crnojevića 53, [email protected], i svakog pojedinačnog Korisnika internet prezentacije (poliklinikafilipovic.me).

Šta su Uslovi korišćenja internet prezentacije Poliklinike Filipović

Uslovi korišćenja su Ugovor koji kao Korisnik zaključujete samom posjetom internet prezentaciji Poliklinike, koji ima formu ugovora o pristupu. To znači da se ovim Uslovima korišćenja internet prezentacije Poliklinike utvrđuju uslovi za korišćenje internet prezentacije na kojoj se nalazite.

Znajte da su Uslovi korišćenja obavezujući za obe ugovorne strane, odnosno i za nas i za vas kao Korisnika i da se primjenjuju na sve naše međusobne ugovorne odnose povodom ove prezentacije, osim ukoliko posebnim ugovorom Poliklinike i vas kao Korisnika nije izričito ugovoreno drugačije.

Mi, kao Poliklinika, obavezni smo da ove Uslove korišćenja, kao i eventualne izmjene istih, učinimo javno dostupnim na internet stranici poliklinikafilipovic.me, što znači da ih u svakom trenutku možete naći na našoj internet prezentaciji, kao i da ćemo vas obavjestiti o svakoj izmjeni koja nastane u budućnosti.

Ovi uslovi korišćenja odnose se isključivo na odnos koji Korisnik ima sa Poliklinikom na ovoj internet prezentaciji i nikako se ne može odnositi na medicinske usluge Poliklinike koje se pružaju u ustanovi.

Internet prezentacija Poliklinike

Internet prezentacija na adresi poliklinikafilipovic.me u vlasništvu je Poliklinike Filipović i njeno korišćenje u vidu posjete je potpuno besplatno za vas kao Korisnika.

Sve informacije na ovoj internet prezentaciji su informativne prirode. Korisnik naših usluga će biti u potpunosti informisan o svom stanju tek nakon pregleda stručnog lica u Poliklinici o čemu će biti riječi u narednim odredbama.

Za posjetu internet prezentaciji Poliklinike nije potrebna nikakva registracija ili prijava za korišćenje i pristup. Poliklinika se obavezuje da će vama kao Korisniku pružati usluge definisane ovim Uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Uslovima u skladu sa Zakonom, dok se vi kao Korisnik obavezujete da ćete prilikom korišćenja internet prezentacije Poliklinike poštovati ove Uslove.

Isto tako, kao Korisnik ste upoznati i saglasni da je zarad pravilnog funkcionisanja internet prezentacije potrebno da internet prezentacija prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke vas kao Korisnika u skladu sa Zakonom i Politikom privatnosti koja sadrži i Politiku korišćenja kolačića koje su sastavni dio ovih Uslova i sa njima čine jedinstvenu cjelinu.

Kao Korisnik ste u obavezi da se uputite u Politiku privatnosti internet prezentacije Poliklinike koja se nalazi na sledećem liku: https://poliklinikafilipovic.me/politika-privatnosti/

Prihvatanjem ovih Uslova ili samim korišćenjem internet prezentacije potvrđujete da ste upoznati sa ovim Uslovima i Politikom privatnosti čime prilikom posjete dajete izričit pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, ali imate pravo da dati pristanak u svakom trenutku opozovete.

Šta treba da znate o Poliklinici

U Poliklinici vodimo se načelom poštovanja ljudskih prava i vrijednosti u zdravstvenoj zaštiti pri čemu obezbjeđujuemo najviše moguće standarde ljudskih prava i vrijednosti u pružanju naših usluga, prije svega prava na život, nepovrijedivost fizičkog i psihičkog integriteta i neprikosnovenost ljudskog dostojanstva, obezbjeđivanje ravnopravnosti polova i rodne ravnopravnosti, uvažavanje moralnih, kulturnih, religijskih i filozofskih ubjeđenja građanina.

Poliklinika pruža usluge bez diskriminacije po osnovu rase, pola, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, vjeroispovesti, političkog ili drugog ubjeđenja, imovnog stanja, kulture, jezika, zdravstvenog stanja, vrste bolesti, psihičkog ili tjelesnog invaliditeta, kao i drugog ličnog svojstva koje može biti uzrok diskriminacije.

Prava intelektualne svojine

Na ovoj internet prezentaciji nalazi se sadržaj koji je u isključivom vlasništvu Poliklinike gdje pojam sadržaj uključuje, ali se ne ograničava na dizajn, logo, žigove, fotografije, tekstualni sadržaj bilo koje vrste, audio i video sadržaj i druga multimedijalna djela.

Korišćenje bilo kojeg dijela internet prezentacije Poliklinike u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno. Nije dozvoljeno korišćenje bilo kog dijela Poliklinike bez izričite pisane dozvole Poliklinike.

Poliklinika zadržava pravo da pokrene postupak zaštite bilo kog povrijeđenog prava kao i da obavijesti nadležne inspekcije, tužilaštva i druge organe ukoliko sazna da je došlo do povrede, kao i da pokrene postupke pred parničnim sudovima.

Postupanje sa informacijama na internet prezentaciji

Sve informacije koje se nalaze na internet prezentaciji Poliklinike su isključivo informativnog karaktera.

Informacije koje proističu iz sadržaja saopštenog na ovoj internet prezentaciji nijesu namjenjene niti teže da budu zamjena za profesionalne medicinske savjete u vezi sa specifičnim zdravstvenim stanjima ili pitanjima.

Informacije na ovoj internet prezentaciji nijesu uputstvo za liječenje i ne bi trebalo da zamjene traženje ljekarskog savjeta od ljekara.

Poliklinika ne garantuje tačnost, potpunost, blagovremenost ili korisnost bilo koje informacije sadržane na ovoj internet prezentaciji.

Korisnik ove internet prezentacije kao potencijalni Pacijent tačne, blagovremene i provjerene informacije može dobiti isključivo nakon konsultacija i pregleda naših ljekara specijalista.

U skladu sa navedenim Korisnik ove prezentacije saglasan je da ni u kom slučaju Poliklinika ne može biti odgovorna ukoliko Korisnik donese bilo odluku ili radnju na osnovu informacija koje su sadržane na ovoj internet prezentaciji.

Odricanje od odgovornosti usled tehničkih problema

Internet prezentacije Poliklinike je uvijek dostupna na svojoj internet adresi. Međutim, u slučaju više sile ili tehničkih problema može se dogoditi da prezentacija Poliklinike ne bude dostupna određenom opsegu korisnika ili svim korisnicima.

U skladu sa navedenim Poliklinika ne garantuje neprekidnost korišćenja prezentacije, niti je na bilo koji način odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost bilo koje usluge, niti za djelimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste, kao ni za posljedice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe prezentacije.

Poliklinika nije niti može biti odgovorna za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja odnosno pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge, provajderi) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

S obzirom na karakter nedostupnosti veb prezentacija Poliklinike ne može biti ni odgovorna za eventualnu nastalu štetu, izmaklu dobit ili propuštenu priliku.

Poliklinika ne može biti odgovorna za sadržaj koji se nalazi na drugim internet prezentacijama, a na koje prezentacije upućuje link sa ove prezentacije.

Izmjena Uslova korišćenja

Poliklinika zadržava pravo da vrši izmjenu Uslova korišćenja radi usklađivanja sa izmjenama relevantnih zakona i drugih propisa, opštih akata kao i internih promjena poslovne politike i potreba samih korisnika.

Poliklinika će o izmjenama i dopunama Opštih uslova obavjestiti Korisnike preko internet stranice. Izmjene Uslova korišćenja stupaju na snagu trenutkom postavljanja na internet stranicu.

Završne odredbe

Na ove Uslove i na odnos između prezentacije Poliklinike i Korisnika mjerodavno je isključivo pravo Republike Crne Gore. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja ili samim nastavljanjem korišćenja prezentacije Poliklinike Korisnik daje saglasnost da se u slučaju spora kao mjerodavno pravo ugovara pravo Republike CG i shodno tome u njoj stvarno i mjesno nadležan sud u Podgorici.

Posljednja izmjena: 15.12.2022.

×
Zdravo!

Kliknite na jedan od naših kontakata ispod da razgovarate na WhatsApp-u.

× Kako Vam možemo pomoći?